• Voor 16:00u besteld, dezelfde werkdag verzonden
  • Gratis verzending vanaf 125,-

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van aankoop, verkoop of diensten met van FirstAid4All BV, hierna “leverancier”genoemd.

Elke afwijking dient schriftelijk bevestigd en is enkel geldig voor desbetreffende individuele overeenkomst.

De algemene voorwaarden van de afnemer worden niet aanvaard, tenzij deze schriftelijk door de leverancier bevestigd worden.

Artikel 2: Informatie, Aanbiedingen en overeenkomsten

De leverancier besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten Dit inclusief de technische beschrijving die gebaseerd is op gegevens van partners en leveranciers met foto’s van de producten. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van de leverancier, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de afnemer. Alle aanbiedingen zijn 2 weken geldig na datum van uitbrengen. Overeenkomsten zijn pas door de leverancier geaccepteerd als er een schriftelijke bevestiging wordt gestuurd of wanneer de leverancier de overeenkomst in uitvoering brengt.

Indien er een verschil is tussen een mondelinge- en schriftelijke overeenkomst primeert voor de leverancier de schriftelijke overeenkomst en is enkel deze bindend voor beide partijen.

Artikel 3: Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn incl. BTW, exclusief verpakkings- en transportkosten en geldig tot dag van de levering. Bij orders met een waarde kleiner dan 125 euro, wordt een transportkost van 7,95 euro aangerekend.

De leverancier heeft ten allen tijde het recht de prijzen te verhogen. Dit kan zelfs binnen één en dezelfde levering of een deellevering.

Bij afroep van contractorders hebben de leverancier het recht om verhoging van invoerrechten, belastingen, wisselkoersen etc door te rekenen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4: Betaling

Enkel bestellingen die afgerekend zijn via de website worden aanvaard.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De leverancier is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Artikel 5: Levertermijn - Overmacht

Bij laattijdige levering heeft de afnemer niet het recht een bestelling te annuleren, noch een schadevergoeding te eisen.

Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van bepaalde goederen behoudt de leverancier het recht de opdracht te ontbinden en eventueel een volwaardig alternatief voor te stellen of kan er tot 35 werkdagen na bestelling geleverd worden.

Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke stakingen en verder algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle en zeggenschap van de leverancier vallen. De afnemer heeft bij gedeeltelijke of volledige overmacht niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 6: Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt de leverancier samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

De leverancier zal over een periode van één (1) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. De leverancier meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen de leverancier worden ingeroepen.

Artikel 7: Gebreken, klachten en aansprakelijkheid

Bij het aanvaarden van de goederen en/of diensten eindigt de verantwoordelijkheid van de leverancier.Eventuele klachten betreffende zichtbare en/of niet zichtbare gebreken dienen schriftelijk overgemaakt te worden binnen 8 dagen na levering.

Pas na schriftelijk overleg en goedkeuring van de leverancier kunnen retourzendingen aanvaard worden. Indien bij deze de afnemer in gebreke kan worden gesteld zullen de nodige kosten hiervoor worden doorgerekend.De verpakking mag niet geopend zijn, noch beschadig. Gezien het om een mondmasker gaat wordt dit beschoud als een hygieneproduct.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij de leverancier. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de afnemer verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij schriftelijk overeengekomen met de leverancier.

Artikel 9: Het personaliseren van goederen

De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, slijtvastheid, snijbestendigheid.

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, veranderen van glans en kleur, noch voor het beschadigen van de door haar aan de opdrachtgever ontvangen en de door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en/of producten. De leverancier zal de overeenkomsten met de meest zorg uitvoeren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele hechtingsproblemen op termijn. Gepersonaliseerde goederen worden nooit teruggenomen.

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse informatie, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de afnemer zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de website van de leverancier.

Artikel 11: Geschillen

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, zijnde de rechtbanken van Turnhout, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.